Toplumsal Dinamik

Son Yazılar


Son Yorumlar


Kitaplar

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Sosyal Değişme
Türk Modernleşmesi

Bu çalışmada önce, sosyal değişme ile ilgili
temel kavramlar ele alınıp açıklanmıştır.
İkinci bölümde toplumlardaki değişmeleri kavramlaştıran, kuramlaştıran önemli düşünür ve sosyologların görüşlerine yer verilmiştir. Sosyal değişme ile ilgili teorik bilgilerin açıklanmasından sonra, dünyada son yüzyıllardaki değişmeler, yani modernleşme ve bu süreçlere bağlı olarak oluşan bilgi toplumum ile küreselleşme olgularının analizi yapılmıştır.
Kitap, sosyal değişmeye ilişkin önemli olan ve öncelikle gündeme getirilen kavramları büyük ölçüde kapsaması bakımından, sosyal bilimlerle ilgili konulara, sosyal ve politik sorunlara ilgi duyan tüm kişi ve kesimlere hitap etmekte, bunların işine yarayacak bilgi ve düşünceleri içermektedir…

Sosyoloji Yazıları
Çatışma Kültüründen Uzlaşma Kültürüne

Bu çalışmada önemli sosyolojik kavram ve sorunların analizi yer almaktadır.

Ege’de Bir Köy Barbaros
Monografik Araştırma

Bu çalışmada amacımız, 20. yüzyılda Ege Bölgesi’nde bulunan bir köydeki toplumsal yaşamı tüm boyutlarıyla ele alıp sergilemektir.